آزمایش اسپرم و نتایج آن

. آزمایش اسپرم که تحت عنوان تست شمارش اسپرم نیز شناخته می شود سلامت و زنده بودن اسپرم مرد را تجزیه و تحلیل می کند. منی حاوی اسپرم (به همراه سایر مواد قندی و...