آسیب های رایج بیضه

مشکلات و آسیب های رایج بیضه ها در مردان

بیماری های غیر سرطانی مختلفی هستند که بیضه ها را درگیر می کنند. بیضه ها آسیب پذیر هستند چون عضله یا استخوانی از آنها محافظت نمی کند. در صورت بروز هرگونه مشکل در...

ترومای بیضه

ترومای بیضه چیست؟

. بیضه ها برای تولید مثل و تولید هورمون های طبیعی مردانه حیاتی هستند. از آنجا که بیضه ها در کیسه بیضه که خارج از بدن آویزان است قرار دارند مانند اکثر اعضای بدن...