میکروپنیس

میکروپنیس یا کوچکی بیش از حد آلت تناسلی

به کوچکی بیش از حد آلت تناسلی مردان میکروپنیس می گویند. میکروپنیس مشکلی نادر بوده و علت اصلی بروز آن اغلب مشکلات هورمونی و ژنتیکی است. پزشک معمولاً این مشکل را...

آلت ام کوچک است، چه کار کنم؟

. بسیاری از مردها فکر می کنند آلت شان کوچک ، اغلب خیلی کوچک است. تصور بر این است که مردان، نگران اندازه آلتشان هستند زیرا شریک جنسی شان به آن اهمیت می دهد. اما...