یائسگی در مردان

منظور از یائسگی در مردان چیست؟

. یائسگی مردان اصطلاح رایج تری برای آندروپوز است. در این شرایط با توجه به سن در سطح هورمون های مردان تغییراتی ایجاد می شود. این وضعیت علائمی شناخته شده همانند...