آیا تکرر ادرار نشانه دیابت است؟

. شاید متوجه شوید زیاد ادرار می کنید، منظور این است که به بیشتر از حد معمول ادرار می کنید. در چنین شرایطی احتمال دارد که این تکرر ادرار نشانه اولیه دیابت باشد. با...