گسترش کارسینوم سلول کلیوی به استخوان ها

. کارسینوم سلول کلیوی یا سرطان سلول کلیوی متاستاتیک است به این معنی که از کلیه به سایر بخش های بدن گسترش پیدا کرده است. استخوان ها یکی از مکان هایی هستند که...