اپیدیدیمیت

اپیدیدیمیت یا التهاب لوله بیضه چیست؟

. اپیدیدیمیت التهاب اپیدیدیم یا لوله بیضه است. اپیدیدیم لوله ای است که در پشت بیضه ها قرار دارد و اسپرم را ذخیره و جا به جا می کند. التهاب این لوله منجر به درد و...