انحراف آلت تناسلی

انحراف آلت تناسلی : عوامل و درمان

انحراف آلت تناسلی، به خم شدگی و انحنای کاملاً مشهود این عضو می گویند. قدری انحنا برای آلت تناسلی طبیعی است و مشکلی ایجاد نمی کند. در صورت تشدید انحراف و بروز درد...