ارتباط اندازه آلت تناسلی به ژنتیک و مسائل ارثی

اندازه آلت تناسلی تا حد بسیاری به ژنتیک فرد مربوط است اما موارد دیگری هم در آن نقش دارند. هورمون ها، سبک زندگی و سایر عوامل محیطی هم روی سایز آلت تناسلی تاثیر...

هر آنچه که لازم است درباره آلت تناسلی شل بدانید

. اندازه متوسط آلت تناسلی حالت شل، چقدر است؟ آلت تناسلی، اغلب اوقات، شل یا نرم است و به صورت شل، آویزان است. به عبارت دیگر، یک آلت تناسلی شل، همان آلت تناسلی در...