ارکیت

ارکیت یا ورم و التهاب بیضه چیست؟

. ارکیت به التهاب بیضه ها در مردان گفته می شود و احتمالاً توسط باکتری یا ویروس ها ایجاد می شود. گاهی هر دو بیضه به طور همزمان تحت تأثیر ارکیت قرار می گیرند اما با...