شکستگی مچ دست یا استخوان کولس – ارتوپدی

. شکستگی کولس یا شکستگی دیستال رادیوس اغلب تحت عنوان “شکستگی مچ دست” شناخته می شود. در واقع در این حالت، شکستگی در پهنای دو استخوان ساعد، در نزدیکی محل...