تغذیه مناسب برای سلامت کیسه صفرا

تغذیه مناسب برای سلامت کیسه صفرا

کیسه صفرا عضو کوچک و گلابی شکل است که زیر کبد قرار دارد. کیسه صفرا زردآب حاصل از کبد را جمع و ذخیره می کند. مشکلاتی که روی کیسه صفرا تاثیر می گذارند عبارتند از سنگ...