کلیه اسفنجی

. کلیه اسفنجی (MSK)، یک اختلال مادرزادی است، به این معنی که در هنگام تولد وجود دارد. کلیه اسفنجی زمانی رخ می دهد که کیست های کوچکی در روی لوله های کوچک داخل کلیه (به...