خون در ادرار بعد از ورزش

. مواردی وجود داشته است که فرد پس از تمرین هایی چون وزنه برداری شدید و تمرینات ایروبیک برای توان بخشی قلبی، در ادرار خود خون مشاهده کرده است و دچار درد پهلو شده...