توده کلیه

درمان توده کلیه و تومورهای موضعی کلیوی

تومور و توده هر دو رشد غیر طبیعی در نقطه ای از بدن هستند. توده کلیه یا تومور کلیوی همان رشد غیرطبیعی در کلیه ها است. برخی توده های کلیه، خوش خیم (غیر سرطانی) و برخی...