تغییر مسیر ادرار

منظور از تغییر مسیر ادرار چیست؟ و درمان آن

برای زنده ماندن به مثانه نیازی ندارید اما جریان طبیعی ادرار یکی از ملزومات است. اگر به هر دلیلی در سیستم ادراری مشکلی به وجود بیاید، مانند تغییر در مسیر ادرار،...