دلیل درد انزال یا انزال دردناک

. احساس درد هنگام انزال یا انزال دردناک می تواند باعث آسیب رسیدن به روابط  و تضعیف عزت نفس شده و یکی از لذت های زندگی را به منبع ناامیدی تبدیل کند. این مشکل می...