اورولوژی اورژانسی شامل چه مواردی هستند؟

. در صورت رخ دادن چه موردی باید آن را به عنوان یک مورد اورولوژی اورژانسی در نظر بگیریم؟ اورولوژی اورژانسی صدمه ای است که به توجه فوری پزشک نیاز دارد یک موقعیت...