دلیل وجود گلبول قرمز در ادرار

. گلبول های قرمز در صورتی که ادرار به رنگ صورتی بوده و یا در حالات دیگر نیز می توانند در ادرار وجود داشته باشند. وجود گلبول قرمز در ادرار هماچوری نامیده می شود. دو...