ترومای بیضه

ترومای بیضه چیست؟

. بیضه ها برای تولید مثل و تولید هورمون های طبیعی مردانه حیاتی هستند. از آنجا که بیضه ها در کیسه بیضه که خارج از بدن آویزان است قرار دارند مانند اکثر اعضای بدن...