عفونت مجاری ادراری

. عفونت مجاری ادراری نوعی عفونت در هر بخش از دستگاه ادراری مانند کلیه ها، میزنای، مثانه و مجرای ادرار بوده و بیشتر دستگاه ادراری تحتانی از جمله مثانه و مجرای...