کلیه ها چه کاری انجام می دهند؟

. کلیه ها یک جفت اندام لوبیا شکل هستند که در تمام مهره داران وجود دارند. کار کلیه ها این است که مواد زائد را از بدن خارج کرده، الکترولیت را در سطح متعادل نگه داشته...