تشکیل سنگ کلیه چگونه اتفاق می افتد

. سنگ های کلیه در نتیجه تجمع مواد معدنی محلول بر روی پوشش داخلی کلیه ها تشکیل می شوند. این سنگ ها معمولاً از اگزالات کلسیم تشکیل می شوند اما احتمالاً چندین ماده...