فتق اینگوینال در نوزادان و کودکان

فتق اینگوینال در نوزادان و کودکان

. فتق اینگوینال نزدیک کشاله ران در ناحیه بین شکم و ران اتفاق می افتد. در نوزادان پسر اغلب می توانید در کیسه بیضه تورم را مشاهده کنید. آیا این بدان معناست که دختران...

بررسی 6 نوع از انواع فتق

بررسی 6 نوع از انواع فتق

. فتق یا هرنیا زمانی اتفاق می افتد که یک تکه بافت از یک ناحیه از بدن و معمولاً نقطه ضعیفی در دیواره شکم بیرون بزند. انواع مختلفی از فتق وجود دارد، برخی فتق ها...