تمرینات آلت تناسلی

تاثیر تمرینات آلت تناسلی بیشتر روی طول یا قطر آلت است؟

اصطلاح تمرینات آلت تناسلی به معنای تقویت طول و قطر این عضو، مشابه تقویت عضلات بازو و سینه در ورزش بدنسازی است. این اصطلاح بیشتر توسط تولید کنندگان ابزار و...