میل جنسی و بیماری کلیه

. تمایلات جنسی اجزای جسمی و عاطفی داشته که هر دو می توانند تحت تأثیر بیماری مزمن کلیه قرار گیرند. بیماری کلیوی در بدن باعث ایجاد تغییرات شیمیایی شده که بر گردش...