انواع بیماری های اورولوژی

. بیماری های اورولوژی چه بیماری های هستند؟ لغت ” بیماری های اورولوژی” گستره ی بزرگی از شرایطی را توصیف می کند که همگی مرتبط به فیلتر (تمیز کردن) و حمل ادرار...