پلیپ رحم چیست؟

. پلیپ های رحم ، زائده های نرم و کوچکی در داخل رحم هستند. آن ها از بافتی که رحم را می پوشاند، اندومتریوم، نشات می گیرند. به همین دلیل است که این پلیپ ها، پلیپ...