وازکتومی و عوارض و فواید

وازکتومی از دو کلمه تشکیل شده است:...