نکاتی برای ریکاوری پیوند کلیه

11 نکته ای که باید بعد از پیوند کلیه و ریکاوری انجام داد

استراحت، مصرف آب کافی و پروتئین و ورزش سبک، همگی نقش مهمی در روند بهبودی دارند. پیوند کلیه، بخشیدن زندگی ای جدید به فرد است. یک پیوند موفق سبب افزایش قدرت و انرژی...