انزال زودرس و راه های درمان آن

. اگر فرد، زودتر از آنچه خودش و شریکش دوست دارند به اوج جنسی برسد، ممکن است رابطه جنسی برای هیچ یک رضایت بخش نباشد. این مشکلی است که انزال زودرس (PE) نام دارد. زمان...