تست اسید ادرار

تست اسید ادرار | تست pH ادرار

تست اسید ادرار میزان اسید موجود در ادرار را اندازه گیری می کند. بعد از فراهم کردن نمونه ادرار، به سرعت روی آن آزمایش صورت می گیرد. پزشک از میله مدرج ساخته شده با...