بو بد ادرار

بوی بد ادرار : نشانه ها، تشخیص و درمان

ادرار اغلب اندکی بوی آمونیاک می دهد، مخصوصا ادرار اول صبح یا زمانی که بدن فرد کم آب شده باشد. ادرار بدبو نشانه ای از وجود عفونت هم هست. اگر بوی بد ادرار خود به خود...