بیماری های مقاربتی

بیماری مقاربتی (STD) عفونتی است که هنگام تماس جنسی با یک شخص دیگر انتشار می یابد. این تماس شامل لمس کردن نیز می باشد زیرا برخی از بیماری های مقاربتی می توانند از...