آیا درمان جایگزینی تستوسترون برای شما مناسب است؟

. بر اساس گزارش بسیاری از مردان با تستوسترون پایین، سطح انرژی، میل جنسی و خلق و خوی آن ها پس از درمان تستوسترون بهبود یافته است. پس در صورت پایین بودن تستوسترون...

آیا ورزش کردن باعث افزایش تستوسترون می شود؟

. ورزش کردن باعث افزایش سطح تستوسترون (T) می شود اما تمام ورزش ها تاثیر یکسانی ندارند. همچنین اگر می خواهید سطح تستوسترون خود را افزایش دهید بهتر است فعالیت های...