کلینیک ناتوانی جنسی

با کلینیک تخصصی فیزیوتراپی الهام بیشتر آشنا شوید. به قول قدیمی ها درد زود می آید ولی آرام آرام می رود و بعضی وقت ها در بدن آدم جا خوش می کند و هیچ جا نمی رود.