بیضه جمع شده چیست؟

بیضه جمع شده چیست

. بیضه جمع شده در مقابل بیضه نزول نکرده بیضه جمع شده شرایطی است که در آن بیضه به طور طبیعی به داخل کیسه بیضه حرکت می کند. اما با یک انقباض غیرارادی در عضله کشاله...

اورولوژی کودکان

اورولوژی کودکان

. اورولوژی کودکان شامل مدیریت مشکلات دستگاه تناسلی و ادراری است که در کودکان در هر سنی اتفاق افتاده و بر مشکلات پیشرونده که بر کلیه ها، مثانه، مجرای ادرار و...