ارتباط بین بیماری های قلب و کلیه

. تمام اعضای بدن تا حدودی به یکدیگر وابسته هستند و عملکرد یک عضو به توانایی تمام اعضای دیگر بستگی دارد. این وابستگی به ویژه میان قلب و کلیه ها بیشتر است. افراد...