بیماری کرونا و باروری مردان

تاثیر بیماری کرونا بر باروری مردان، اسپرم و رابطه جنسی

بعد از گذشت دو سال از همه گیری بیماری کرونا، متخصصین هنوز هم در حال گره گشایی تاثیرات پنهانی این ویروس روی تقریباً همه بخش های بدن مثل قلب، ریه ها، مغز، چشم ها،...