شکستگی مچ دست یا استخوان کولس – ارتوپدی

. شکستگی کولس یا شکستگی دیستال رادیوس اغلب تحت عنوان “شکستگی مچ دست” شناخته می شود. در واقع در این حالت، شکستگی در پهنای دو استخوان ساعد، در نزدیکی محل...

درمان شکستگی دست و مچ دست چگونه است؟

. شکستگی دست در یک یا چند استخوان دست و بیشتر اوقات پس از یک ضربه جدی ایجاد می شود. شکستگی مچ دست یک شکستگی کامل یا جزئی است که در یک یا هر دو استخوان ساعد و یک یا...