انزال ضعیف به چه معناست؟

. انزال ضعیف به معنای کاهش مقدار مایع منی در حین انزال و یا به طور کلی کاهش قدرت انزال در فرد است. پزشکان آنرا انزال مهارشده، نارس یا انزال دیررس نیزمی­نامند. اگر...