چه زمانی به دیالیز احتیاج داریم؟

. دیالیز چیست و در چه شرایطی ممکن است به آن احتیاج داشته باشیم؟ کلیه ها دو عضو به شکل لوبیا هستند که درست زیر قفسه سینه و در هر طرف ستون فقرات قرار دارند. کلیه ها...