لیتوتریپسی

لیتوتریپسی یا سنگ شکنی کلیه

لیتوتریپسی یا سنگ شکنی کلیه روشی است که در آن از شاک ویو (امواج شوک) یا لیزر برای شکستن سنگ های کلیه، کیسه صفرا و مجاری ادرار استفاده می شود. باقیمانده سنگ های...