اندازه پروستات طبیعی

اندازه پروستات طبیعی و نرمال

پروستات غده ای کوچک در دستگاه تولید مثل مردان است. این غده در مقابل مقعد و زیر مثانه قرار گرفته و میزراه را احاطه می کند. مهم ترین وظیفه یک پروستات طبیعی ترشح بخش...