فتق اینگوینال در نوزادان و کودکان

فتق اینگوینال در نوزادان و کودکان

. فتق اینگوینال نزدیک کشاله ران در ناحیه بین شکم و ران اتفاق می افتد. در نوزادان پسر اغلب می توانید در کیسه بیضه تورم را مشاهده کنید. آیا این بدان معناست که دختران...