احتباس مایع منی

احتباس مایع منی

. احتباس مایع منی تمرین برای اجتناب از انزال است. می توانید این کار را با پرهیز از انجام برخی یا تمام فعالیت های جنسی انجام دهید و یا تنها چگونگی رسیدن به ارگاسم...