درمان شکستگی دست و مچ دست چگونه است؟

. شکستگی دست در یک یا چند استخوان دست و بیشتر اوقات پس از یک ضربه جدی ایجاد می شود. شکستگی مچ دست یک شکستگی کامل یا جزئی است که در یک یا هر دو استخوان ساعد و یک یا...