ارتباط اندازه آلت تناسلی به ژنتیک و مسائل ارثی

اندازه آلت تناسلی تا حد بسیاری به ژنتیک فرد مربوط است اما موارد دیگری هم در آن نقش دارند. هورمون ها، سبک زندگی و سایر عوامل محیطی هم روی سایز آلت تناسلی تاثیر...