تمرینات آلت تناسلی

تاثیر تمرینات آلت تناسلی بیشتر روی طول یا قطر آلت است؟

اصطلاح تمرینات آلت تناسلی به معنای تقویت طول و قطر این عضو، مشابه تقویت عضلات بازو و سینه در ورزش بدنسازی است. این اصطلاح بیشتر توسط تولید کنندگان ابزار و...

تمرینات افزایش طول آلت تناسلی مردان

. کشش آلت تناسلی به استفاده از دستان و یا یک وسیله برای افزایش طول یا قطر آلت تناسلی اشاره دارد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کشش و بعضی تمرینات می تواند طول...