بیضه جمع شده چیست؟

بیضه جمع شده چیست

. بیضه جمع شده در مقابل بیضه نزول نکرده بیضه جمع شده شرایطی است که در آن بیضه به طور طبیعی به داخل کیسه بیضه حرکت می کند. اما با یک انقباض غیرارادی در عضله کشاله...

سنگ کلیه در نوزادان و کودکان

سنگ کلیه کودکان و نوزادان

. در بیماری سنگ کلیه کودکان ، نوجوانان، بزرگسالان و یا هر سنی یا نفرولیتیازیس در مجاری ادراری سنگ (کلکولوس) وجود دارد. سنگ کلیه یک قطعه جامد است و زمانی که غلظت...